بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه کاربرد رسانه در تدریس

جنسیت

مدرک تحصیلی

سابقه کار

به نظر شما موارد زیر تا چه حد مانع از به کار گیری رسانه آموزشی در فرآیند تدریس و یاد گیری میشود؟

1-استفاده ضعیف از طرح درس روزانه

2-استفاده ناقص از طرح تدریس فعال

3-پرهزینه بودن تهیه و تولید رسانه ها

4-ضعف دانش نظری مدیران در مورد اهمیت و ضرورت بهره گیری از رسانه آموزشی در تدریس

5-ضعف نظری و مهارت های معلمان در زمینه تکنولوژی آموزشی

6-ضعف در نظام ارزشیابی عملکرد معلمان

7-ضعف ظوابط موجود برای استفاده از رسانه ها

8-عادت معلمان به روشهای غیر فعال تدریس

9-عدم وجود تکنولوژیست آموزشی در واحد آموزشی

10-کمبود فضای مناسب کارگاه برای تهیه مواد آموزشی مناسب

11-کمبود وسایل و رسانه آموزشی در مدرسه

12-مهارت ناکافی معلمان برای تهیه مواد، وسایل و رسانه آموزشی در مدرسه

14-نظام امتحانات مبتنی بر حافظه سنجی

15-عدم آموزش روشهای صحیح استفاده از رسانه مرتبط با متن مورد آموزش

16-نبود ساعتی به طور موظف جهت مطالعه و تهیه رسانه ها

17-تهیه کردن رسانه ها توسط مدیر بدون راهنمایی معلمین

18-بی انگیزگی همکاران و معلمان در کلاس

19-وقت گیر بودن کاربرد رسانه ها

20-به تعویق افتادن دروس

21-محدود بودن رسانه ها به فقط سمعی یا فقط بصری

22-عدم نیاز محتوی پایه مربوط به رسانه

23- گویا و استاندارد نبودن رسانه

24- مورد علاقه نبودن رسانه به دلیل رنگ و شکل ظاهری آن

25-عدم همکاری مسئولان آموزش و پرورش در تهیه و به کارگیری رسانه