بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه هوش هیجانی شوت

هر یک از عبارت های زیر را بخوانید و با انتخاب هر یک از گزینه ها مشخص کنید تا چه حد با هر یک از آنها موافق یا مخالفید.

1- می دانم چه موقع درباره مشکلات شخصی ام با دیگران صحبت کنم

2- وقتی با مشکلی روبرو میشوم ، زمانی را به ساد می آورم که با مشکل مشابهی روبرو شدم و بر آنها غلبه یافتم

3- انتظار دارم در اغلب کارهایی که برای آنها تلاش میکنم ، عملکردم بهتر باشد

4-دیگران اسرار خود را به آسانی با من در میان میگذارند

5-فکر میکنم فهمیدن پیام غیر کلامی دیگران مشکل است

6-برخی از رویدادهای مهم زندگی ام باعث شده اند مجددا ارزیابی کنم چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست

7- وقتی خلق و خویم تغییر میکند، افق های جدیدی (امکان وجود رویدادهای جدید) به رویم گشوده میشود.

8-با وجود عواطف و هیجانات (مانند غم ، شادی و خشم و ...) زندگی ام ارزش پیدا میکند

9- من نسبت به عواطف و هیجاناتی که احساس میکنم ، آگاه هستم.

10- انتظار دارم که اتفاقات خوب رخ بدهد

11-دوست دارم که دیگران را در احساساتم شریک کنم

12-زمانی که احساس مثبتی را تجربه میکنم ، میدانم چگونه آ ن احساس را حفظ کنم.

13-من شرایطی را فراهم میکنم که دیگران از آن لذت ببرند

14- من به دنبال فعالیت هایی هستم که مرا خوشحال سازند

15- من از پیام های غیر کلامی (مانند حرکات چهره ، حرکات دست و ...) که به دیگران منتقل میکنم. آگاه هستم

16-خودم را به گونه ای نشان میدهم که بر دیگران تاثیر مثبت داشته باشد

17-وقتی خوشحال هستم (احساس مثبتی دارم )،حل مسایل برایم آسان است

18-با نگاه کردن به چهره دیگران احساس (هیجانی)را که آنها دارند ، درک میکنم

19-میدانم چرا احساسات و هیجاناتم تغییر میکند

20-زمانی که خوشحالم میتوانم به ایده های (افکار و اندیشه های)نو و جدید دست پیدا کنم

21-من بر حیجانات احساساتم کنترل دارم

23-با تصور کردن موفقیت در کارها، خودم را تشویق میکنم.

24-وقتی دیگران کار خوبی انجام میدهند از آنها تعریف میکنم

25-من از پیام های غیر کلامی (پیام هایی که از طریق حالت چهره ، طرز نگاه، حرات بدن و ...) که دیگران منتقل میکنند آگاه هستم

26-وقتی شخصی حادثه بزرگ زندگیش را با من در میان میگذارد، تقریبا احساس می کنم که آن حادثه برای خودم اتفاق افتاده

27-زمانی که تغییری در حیجانات و عواطفم احساس میکنم ، تمایل دارم به ایده های نو دست پیدا کنم.

28-وقتی در کاری با مشکلات زیادی مواجه میشوم ، چون معتقدم که شکست خواهم خورد آن را رها میکنم

29-تنها با نگاه کردن به مردم، آنچه را که آنها احساس میکنند را تشخیص میدهم

30-زمانی که دیگران ناراحت هستند به انها کمک میکنم تا احساس بهتری داشته باشند

31-برای اینکه بتوانم با مشکلات مبارزه کنم و تلاشم را ادامه دهم حالات مثبت را به خودم تلقین میکنم

32-با گوش دادن به لحن و تن صدای افراد میتوانم بگویم آنها چه احساسی دارند.

33-درک احساسات و هیجانات دیگران برایم مشکل است.