بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاج

1-احساس میکنم کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است

2- در پایان یک روز کاری احساس میکنم مورد سوئ استفاده قرار گرفته ام

3-صبح روزی که باید سر کار روم از تصور رفتن به سر کار احساس خستگی میکنم

4- به آسانی میتوانم احساسات دانشجویان (دانش آموزان ) را درک کنم

5- احساس میکنم با برخی از دانش آموزان (دانش جویان)
به صورن اشیایی بدون شخصیت انسانی برخورد میکنم

6- کار با دانش آموزان (دانش جویان)
برای تمام روز واقعا برایم سخت و طاقت فرسا است.

7- احساس مسکنم به راحتی میتوانم با مشکلات دانش آموزان (دانش جویان) کنار بیایم

8-احساس میکنم کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است

9-احساس میکنم از طریق شغلم بر زندگی دانش آموزان (دانش جویان) تاثیر مثبت میگذارم.

10- از زمانی که این شغل را انتخاب کرده ام نسبت به دیگران بی تفاوت شده ام.

11-از این نگرانم که این شغل مرا نسبت به مردم سنگدل کند

12-احساس میکنم سرشار از انرژی و نیرو هستم

13-شغلم باعث شده که احساس بی هودگی کنم

14-احساس میکنم کار را با سختی انجام میدهم

15- واقعا برایم مهم نیست بر سر بعضی دانش آموزان (دانش جویان) چه می آید

16- سر و کار داشتن با دانش آموزان (دانش جویان)
سخت است و مرا تحت فشار روانی قرار میدهد.

17- به آسانی میتوانم محیط آرامی برای دانش آموزان (دانش جویان) فراهم کنم

18-پس از کار با دانش آموزان (دانش جویان) احساس شادمانی میکنم

19- شغلم دستاوردهای مهم و با ارزشی برایم داشته است

20- احساس میکنم به آخر خط رسیده ام

21- در حیطه شغلی خود با مشکلات عاطفی و روانی بسیار با متانت برخورد میکنم

22-احساس میکنم دانش آموزان (دانش جویان) برای برخی از مشکلات مرا مقصر می دانند.