بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه کیفیت تدریس

تسلط بر محتوا

تسلط استاد بر موضوع

دانش عمومی استاد در رشته تحصیلی

تناسب محتوای درس با سرفصل ها و تکالیف درسی

تناسب محتوی با موضوع های جدید تدریس شده

تدوین طرح درس

بیان اهداف آموزشی دوره

داشتن طرح جامعیت طرح درس مناسب

داشتن جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب

کیفیت منابع معرفی شده (جدید و مفید و کافی بودن مطالب آنها)

ارزشیابی مستمر آموخته های دانشجویان

تناسب شیوه های آموزش با اهداف آموزش

مهارتهای تدریس

قدرت بیان ، تفهیم و انتقال مطالب درسی

تناسب روش تدریس استاد با توجه به ماهیت

جامع نگری و ژرف اندیشی استاد در ارائه ماهیت درس

چگونگی تجزیه و تحلیل مطالب درسی

بکار گیری وسایل کمک آموزشی

مدیریت کلاس درس

توانایی مدیریت ، کنترل و اداره کلاس

تناسب کمی و کیفی تکالیف تعیین شده برای افزایش یادگیری

توانایی استاد در تشویق دانشجویان برای شرکت در بحث پیرامون درس در کلاس

ایجاد محیطی برای بکار گیری آموخته ها

تلاش در جهت رفع مشکلات درسی دانشجو

تشکیل جلسات جبرانی و اضافی

تصحیح اوراق امتحانی و تحویل نمرات

راهنمایی و مشاوره

مشاوره به دانشجویان جهت ثبت نام

اختصاص دادن وقت ملاقات به دانشجویان و دانش آموختگان

یاری دادن به دانش آموختگان برای آشنایی با بازار کار و یافتن شغل

ارزیابی عملکرد یادگیری

ارزیابی از پیشرفت تحصیل با توجه به اهداف تعیین شده

مطلوبیت شیوه سنجش و ارزیابی دانشجو

استفاده از ابزار متنوع برای ارزیابی

ارزیابی حجم کار خواسته شده از دانشجو در رابطه با درس

ارزیابی حصول اطمینان از تداوم یادگیری دانشجو

مهارت های ارتباطی استاد با دانشجو

علاقمندی و استقبال استاد برای پاسخگویی در یاعات تعیین شده

واکنش منطقی و معقول به پیشنهاد ها ، انتقادها و دیدگاه های دانشجویان

ایجاد انگیزه در دانشجویان برای مطالعه و تحقیق

رعایت مسائل اخلاقی در آموزش و تدریس

رعایت ادب و احترام در تعامل با دانشجویان

توجه به همه دانشجویان در هنگام تدریس

نحوه برخورد اجتماعی استاد با دانشجویان

رعایت انصاف در بخش عملکرد و نمره دادن به دانشجویان