بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه سنجش عزت نفس

پرسشنامه سنجش عزت نفس. self perceptionبر اساس نمودار خود ادراکی هارتر
من در تکالیف مدرسه ام خوب و موفق هستم

من در مورد تکالیف مدرسه ام نگران هستم

من در تمامی ورزشها اذیت و رنجیده میشوم

من در تمامی ورزش ها خوب بازی میکنم

من دوستان زیادی دارم

من چهره خوبی دارم

من زیاد ناراحت و آزرده میشوم

من در خواندن مشکل دارم

من آنچه را میخوانم میفهمم

من ترجیح میدهم ورزش ها را انجام دهم

من ترجیح میدهم ورزش ها را تماشا کنم

من سخت دیگران را دوست دارم و سخت به دیگران علاقمند میشوم

من بطور کلی خوش چهره نیستم

من نسبت به دیگران مهربان هستم