بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

عوامل مرتبط با خشونت در خانواده

پاسخگوی گرامی: پرسشنامه ی حاضر به منظور انجام یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است و هدف آن بررسی عوامل مرتبط با خشونت در خانواده می باشد. از آنجا که پاسخ های شما برای این بررسی بسیار ارزشمند است با پاسخ های صحیح و دقیق خود ما را در این امر یاری فرمائید
قبلا از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم.

شغل شما علاوه بر خانه داری

آیا درآمد ریالی دارید ؟

شغل همسرتان

در صورت شاغل بودن نوع شغل همسرتان

در صورت شاغل بودن نوع شغل همسرتان

هرگزبندرتگاهی اوقاتبسیاری اوقات

هرگزبندرتگاهی اوقاتبسیاری اوقات