بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

احساس ناراحتی از موفقیت « مقیاس پدیده غلط انداز» 14 ماده

این پرسشنامه شامل جملاتی است که احساسات و نگرش های شما را درباره خودتان و استعدادهایتان منعکس می کنند
1234567