بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

چک لیست نظارت و ارزیابی عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت (قسمت چهارم)

بخش 7 : نتایج ارزیابی:
ارزیابی عملکرد دفتر:

اقدام مورد نظر: