بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

چک لیست نظارت و ارزیابی عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت (قسمت سوم)

بخش 6 : عملکرد
انواع و تعداد خدمات دستگاههاي اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور و سایر سازمانها:
پست

پست بانک

شرکت مخابرات

ثبت احوال

شرکت برق

بیمه خدمات درمانی

فرهنگ و ارشاد