بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

چک لیست نظارت و ارزیابی عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت (قسمت دوم)

ادامه بخش 4 : تجهیزات و امکانات
فرایند ارایه خدمات و مدارك مورد نیاز در تابلو اعلانات اطلاع رسانی :

تعرفه و نرخ معتبر خدمات در تابلو اعلانات اطلاع رسانی :

نحوه ارتباط مشتریان با کارگروه استانی در تابلو اعلانات اطلاع رسانی :

نحوه بایگانی اسناد و مدارك دستگاههاي خدمات دهنده ، کارگروه و سایر مراجع :

اتصال الکترونیکی به شبکه درگاه خدمات (سازمان پست دولتی):

صندوق پیشنهادات و انتقادات دستگاههاي خدمات دهنده:

وضعیت نظافت دفتر :

دفتر تابلو پیشخوان خدمات دولت :

بین ترافیک با تعداد پرسنل و امکانات دفتر تناسب:

قوانین و مقررات

آخرین دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و آئین نامه هاي دستگاههاي خدمات دهنده و سایر مراجع ذي ربط در دفتر:

امهار مورد استفاده با پروانه انطباق:

امهار مورد استفاده با خدمات ارایه شده انطباق:

رسید دریافت وجوه جهت انجام خدمت ارایه:

تعرفه خدمات:

پرداخت الکترونیکی قبوض:

عضویت در تشکل صنفی:

حق عضویت در صنف پرداخت: