بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

فرم درخواست صدور پروانه دفتر پيشخوان خدمات دولت

مشخصات متقاضی پروانه (حقیقی / حقوقی)

متقاضی

ده سال سابقه کارشناسی در دستگاههای دولتی