بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

فرم ثبت ساعات کار (Time Sheet)

  : :

  : :