بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

فرم سمینار


این فرم برای مو سسات آموزشی که قصدبرگزاری سمینارهایی برای استادان دانشجویان وفارغ التحصیلان و غیره را دارند مناسب است
این فرم بشما درسازماندهی سمینار پی گیری وارزیابی اطلاعات محققین و سخن رانان کمک میکند
ادرس این فرم را در وبسایت خودقرارداده یا برای شرکت کنندگان ایمیل کنید

 

شرکت در سمینار بعنوان

ایا برای محل اقامت احتیاج براهنمایی دارید