بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

فرم نظر سنجی از ارباب رجوع

ایا راهنماییهای کافی و شفاف در جهت انجام خدمات مورد نیاز به شما ارائه شد ؟

نحوه بر خورد کارکنان با شما چگونه بود ؟

آیا خدمت مورد نظر شما بموقع انجام شد

لطفا" درصورت تمایل مشخصات خود را بنویسید