بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

نمونه فرم استخدام

فرم تقاضای استخدام و مشخصات فردی

1- مشخصات فردی

وضعیت تاهل

2- وضعيت خدمت

3- وضعيت تحصيلات

میزان تسلط به زبات انگلیسی

میزان تسلط به کامپیوتر

6- شرايط استخدام
1-6- استخدام شما در اين مدت سه ماه بصورت آزمايشي خواهد بود.
2-6- شركت طي مدت آزمايش مي‌تواند از ادامه كار (در صورت عدم حصول رضايت) جلوگيري نمايد.
3-6- پرداخت حقوق طي مدت آزمايشي برابر ضوابط شركت و توافق بعمل آمده صورت خواهدپذيرفت.
4-6- بديهي است پس از پايان مدت آزمايشي استخدام نهايي و صدور دفترچه بيمه انجام خواهد شد.
5-6- پس از عقد قرارداد بر اساس ضوابط شركت مبلغ سفته دريافت مي‌گردد

8- آدرس و شماره‌هاي تماس

موافقت با شرایط