بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

ادراک مدیریت

باسمه تعالی

همکار ارجمند

سلام علیکم ، پرسشنامه پیوست به منظور بررسی ویژگی های مدیر نمونه و وضعیت مدیریت فعلی تدوین شده است . پرسشنامه محرمانه بوده و خواهشمند است پس از تکمیل ، آن را در پاکت مهر و موم نموده و به واحد مسترد فرمایید . در قسمت اول ویژگیهایی ارائه شده که کم یا بیش در همه وجود دارد . اما نکته در غالب بودن ویژگی است . وضعیت مطلوب : بیانگر ویژگیهای مطلوب برای یک مدیر نمونه است . آن ویژگی غالبی که شما انتظار دارید و می خواهید مدیر داشته باشد .
وضعیت موجود : بیانگر وضع فعلی مدیریت در محیط کار شماست . آن ویژگی غالبی که مدیر شما دارد . از شما دخواست می شود به دو وضعیت یاد شده حسب تعریف زیر نمره ای بین ٠ تا پنج بدهید.

همان طور که ملاحظه می فرمایید برای هر ویژگی دو وضعیت مطلوب و موجود پنج گزینه : ( 0 )= هیچ ( 1 )= خیلی کم ، ( 2 )= کم ، ( 3 )= تا حدی , ( 4 )= زیاد, ( 5 )= خیلی زیاد پیش بینی شده که درخواست می شود با علامت زدن نظر خود را مشخص فرمایید.
مشخصات عمومی :
جنسیت :

مدرک تحصیلی :

مدیر مورد نظر شما :

هیچ (0)خیلی کم (1)کم (2)تا حدی (3)زیاد (4)خیلی زیاد (5)

هیچ (0)خیلی کم (1)کم(2)تا حدی(3)زیاد (4)خیلی زیاد (5)