بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه تعیین رشد اجتماعی دانش آموزان توسط معلمانشان

خیلی زیادزیادمتوسطکم خیلی کم