بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه خلق و خوی اجتماعی

Sociavility and Activity and Emotionality Scale (EASS).by Amold Buss & Robert Plomin.
به هر عبارت امتیازی از 1 تا 5 تعلق میگیرد , 1 برای عباراتی که با ویژگی های شما هماهنگ نیست و 5 برای عباراتی که کاملا با ویژگی های شما مطابق است.
12345

برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریده نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر

نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . کلمات داخل[ ] توصیه سایت است . تست دارای میانگین
و انحراف معیار برای ۵ خرده مقیاس است ، که مربوط به ایران نیست.