بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه کیفیت تدریس

کم متوسطزیاد خیلی زیاد

کم متوسطزیاد خیلی زیاد

کم متوسطزیاد خیلی زیاد

کم متوسطزیاد خیلی زیاد

کم متوسطزیاد خیلی زیاد

کم متوسطزیاد خیلی زیاد

کم متوسطزیاد خیلی زیاد

کم متوسطزیاد خیلی زیاد