بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

آزمون خلاقیت شغلی (جزئی)

Jazani's Job Creation Questionnaire
ساختارسازی پرسشنامه توسط نسرین جزئی صورت گرفته است.
با توجه به مقیاس زیر نظر خود را درباره هر عبارت مشخص کنید.
1=مخالف 2= نامطمئن 3= موافق
مخالفنامطمئنموافق

ساعتچی;محمود. کامکاری ;کامبیز. عسکریان ; مهناز , آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش .1389