بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه سنجش مهارت کنترل خشم

حاجتی فرشته السادات. اکبرزاده , نسرین و خسروی , زهره
program (PACT) poslitive adolescent choice training from :fs_hajati@yahoo.com
خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف