بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی

دانش آموز عزیز پرسشنامه زیر فقط به منظور انجام یک تحقیق دانشگاهی در اختیار شما قرار گرفته است لطفا با دقت مطالعه کرده وبادقت جواب دهید مطمئن باشید که نوع جواب شما هیچ تاثیری در نمرات شما ندارد.
خیلی کمزیادکم خیلی کم