بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی (40 سوالی)

گزینه ها : 1- کاملا مخالم 2- مخالفم 3- موافقم 4-کاملا موافقم
کاملا مخالفم مخالفم موافقم کاملا موافقم