بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

Jop Performance Questionnaire paterson
این پرسشنامه شامل ١۵ جمله توصیفی است. نظر خود را با توجه به مقیاس زیر مشخص نمایید :
1- بندرت 2- اغلب 3- گاهی 5- همیشه

بندرتگاهیاغلبهمیشه