بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

Child dDepressin Inventory

پرسشنامه حاqر شامل چند محور و با مجموعه ای از عبارت است و هر محور نیز بیانگر حالتی است. برای انتخاب عبارتی که با حالتهای شما سازگار است ، همه عبارتها را به دقت بخوانید و سپس در پاسخنامه ،عبارت مورد نظر را علامت بزنید. دقت داشته باشید که ملاک تشخیص، حال کلی شما در یک هفته گذشته است . لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

بلیخیر