بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

Innovative organizational climate questionnaire
این پرسشنامه شمل 24 جمله توصیفی در مورد سازمان شما است. لطفا با توجه به مقیاس زیر نظر خود را اعلام نمایید.
1= کاملا مخالف... 2=مخالف... 3= متوسط 4= موافق 5= کاملا موافق
کاملا مخالفمخالفمتوسطکاملا موافق