بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

آزمون گرایش سلطه گری

Sample Dominancee Tendency Inventory
برگردید به وقایعی که در طی یک ماه گذشته در زندگی شما اتفاق افتاده , بیاندیشید . پس از آن که چند لحظه به این کار پرداختید , به هر یک از گویه های آزمون زیر پاسخ دهید. در مورد هر کدام از آن ها بنویسید که آیا رفتار توصیف شده همان کاری است که شما در طی ماه گذشته انجام داده اید با خیر. اگر پاسخ آری است , آن گاه مشخص کنید که آیا شما آن رفتار را در طی آن مدت "بندرت" , "گهگاه" یا " اغلب" انجام داده اید.
بندرت گهگاهاغلب

چارلز اس. کارور و مایل اف . شی یر. نظریه ها ی شخصیت . ترجمه احمد و رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.1375