بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

سبکهای رفتاری و بلوغ

به نام خدا
همکار گرامی
پرسشنامه ای که در دسترس شماست، صرفاً از جهت جمع آوری اطلاعات برای تهیه و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد. افزایش سطح اعتبار نتایج این تحقیق و دستیابی به راه حلهای مناسب حل مسئله، بستگی به میزان دقت و درستی پاسخ های صادقانه و واقعی شما با مشخص کردن علامت در یکی از چهار وضعیت مورد نظر دارد.
چون این پرسشنامه جنبه اداری ندارد ذکر نام و مشخصات لازم نیست.
1- جنسیت :

3- وضعیت تاهل :

5- مدرک تحصیلی :

6- نوع استخدام :

7- جنسیت مدیر مرکز آموزشی :

ضعیفمتوسط خوب عالی