بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

سنجش نگرش دینی

بخش اول :
برخی از افراد دیدگاهها و رفتارهای زیر را دارند، شما تا چه اندازه با دیدگاه ها و رفتارهای این افراد موافق هستید؟
کاملاً موافقم موافقم بینابین مخالفم کاملاً مخالفم

بخش دوم :
برخی از افراد دیدگاه ها و رفتارهای زیر را دارند، شما تا چه اندازه با دیدگاه ها و رفتارهای این افراد موافق هستید؟

همیشه اغلب اوقات گاهی اوقات بندرت هرگز

بسیار زیادزیاد متوسط کم بسیار کم