بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

تمایل معلمان به مشارکت

بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم