بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

شایستگی حرفه ای

بسمه تعالی
هدف از مطالعه، شناسایی و الویت بندی شایستگی های حرفه ای هنرآموزان فنی و حرفه ای از دیدگاه هنرآموزان، کادر مدیریتی و هنرجویان هنرستان فنی و حرفه ای می باشد. با توجه به اینکه این اطلاعات به منظور انجام پایان نامه جمع آوری می شود، تقاضامند است با پاسخ دقیق به گویه های این پرسشنامه، ما را در جهت نیل به نتایج بهتر و اهداف مورد نظر یاری نمایید. شایان ذکر است که اطلاعات کسب شده به صورت کلی تحلیل می شود و به هیچ عنوان نظرات بر حسب افراد مورد توجه قرار نمی گیرد.
پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را داریم.

اطلاعات فردی هنرآموزان و کادر مدیریتی:

جنس:

مرتبه علمی:

مدرک تحصیلی:

سن:

سابقه کاری:

سابقه کاری:

اطلاعات فردی هنرجویان:

جنسیت:

معدل:

نحوه تکمیل پرسشنامه: این پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است:
بخش الف) در ستون سمت راست پرسشنامه، خواسته شده است تا میزان اهمیت و ضرورت هر یک از شایستگی های حرفه ای را بر حسب گزینه های زیر مشخص کنید.
1- مهم نیست 2- کمتر مهم 3- تا اندازه ای مهم 4- مهم 5- خیلی مهم

بخش ب) در ستون سمت چپ پرسشنامه، خواسته شده است تا سطح عملکرد هنرآموزان را در هر یک از شایستگی های حرفه ای بر حسب گزینه های زیر مشخص کنید.
1- عدم توانایی 2- توانایی کم 3- تا اندازه ای توانا 4- توانا 5- خیلی توانا
الف- میزان اهمیت و ضرورت شایستگی های حرفه ای
ب- سطح عملکرد هنرآموزان فنی و حرفه ای در هر یک از شایستگی ها

1- مهم نیست 2- کمتر مهم 3- تا اندازه ای مهم 4- مهم 5- خیلی مهم

مهم نیست کمتر مهم تا اندازه ای مهممهمخیلی مهم

عدم توانایی توانایی کم تا اندازه ای توانا توانا خیلی توانا