بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه مدیریت بحران

مدیریت محترم دبیرستان ............
با سلام و احترام، پرسشنامه حاضر به منظور بررسی نحوه رسیدگی به مشکلات دانش آموزان (مشکلات اخلاقی، اجتماعی، تحصیلی) در دبیرستان های شهر مشهد طراحی شده است. بنابراین شاخص های کلیدی با مقیاس لکرت، به صورت سوال در اختیار شما قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل 25 سوال است. از شما تقاضا دارم گزینه مورد نظر خود را از میان پنج گزینه ارائه شده انتخاب نمایید. پاسخ صادقانه شما، پژوهشگر را در شناسایی بهتر وضع موجود یاری می کند.
جنس :

همیشهاغلب اوقات گاهی اوقات به ندرت اصلاً