بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

آیا شغل شما به عنوان مدیر یا تصمیم گیرنده، منبع استرس است؟
بلیخیر