بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس نوآوری سازمانی – مدرسه

Organizational Innovation Scale In school
عباراتی در مورد مدرسه ارائه شده است. نظر خود را در پاسخنامه مشخص فرمایید.
کاملاً مخالفم...کاملاً مخالفم... مخالفم...نظری ندارم... موافقم... کاملا موافقم