بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه رضامندی زناشویی – ائریچ

پربار سازی و تقویت رابطه، ارتباط و خشنودی – پرسشنامه ائریچ
دیوید اچ. اولسون، دیوید. جی فورنیر، جوئن ام. درانکمن
این پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشید. هر جمله را به دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با علامت زدن مشخص کنید . توجه داشته باشید جواب صحیح یا غلط وجود ندارد.
خیلی زیاد زیاد در حد متوسط کم خیلی کم