بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

12345