بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

Parenting Style Inventory
در زیر عباراتی درباره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان آورده شده است. لطفاً جملات زیر را به دقت بخوانید و با توجه به مقیاس زیر میزان موافقت خود را با کدام از آنها مشخص کنید. لطفاً تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.
کاملاً مخالفم...مخالفم...تقریبا مخالفم... موافقم... کاملاً موافقم...