بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه رفتار منطقی

(شرکی و وایتمن) 37 ماده
برای هریک از جملات زیر پاسخی انتخاب کنید که با نظر شما بیشتر مطابقت می کند. بدین ترتیب که ابتدا جمله را به دقت بخوانید، خیلی وقت صرف نکنید و تا می توانید سریع پاسخ دهید. برای اجتناب از اشتباه معیار نمره گذاری زیر را در نظر داشته باشید.
کاملاً موافقموافق بدون نظر مخالف کاملاً مخالف