بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه اضطراب مدرسه

دستور پرسشنامه:
این پرسشنامه شامل 52 سئوال است شما بعد از خواندن آن درستی و نادرستی آنها را با زدن علامت در چهار گوشهای بلی یا خیر مشخص کنید دقت کنید که تمامی سئوالات را پاسخ داده باشید. در ضمن به محض اولین احساسی که به شما دست می دهد بدون آنکه به آن فکر کنید علامت مورد نظر را بزنید.
بلیخیر