بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس پذیرش اجتماعی

هر جمله را با دقت بخوانید. و به صورت صحیح (ص) یا غلط (غ) پاسخ دهید و پاسخ خود را با علامت زدن مشخص کنید.
صغ