بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس خودآشکار سازی بزرگسال

چقدر قاطع هستید
The Adult Self – Expression Scale
پرسشنامه زیر برای جمع آوری اطلاعات راجع به شیوه ای که شما خود را ابراز می کنید، طراحی شده است. لطفاً با انتخاب یک عدد از مقیاس زیر به هر سوال پاسخ دهید. پاسخ شما باید مشخص کند که به طور کلی در موقعیت های مختلف، چگونه خود را نشان می دهید. اگر یک موقعیت خاص در مورد شما صدق نمی کند، فکر کنید اگر در آن موقعیت قرار بگیرید؛ چه واکنشی نشان خواهد داد. وقت زیادی را صرف یک سوال نکنید. اولین پاسخی که به نظرتان می رسد، احتمالا دقیق ترین پاسخ خواهد بود.
همیشه یا تقریبا همیشه معمولا گاهی اوقات به ندرت هرگز