بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

دیدگاه های معلمان درباره تعلیم و تربیت

معلم گرامی – با سلام
پرسشنامه ای که ملاحظه می فرمایید برای انجام تحقیقی دانشگاهی در مورد دیدگاه های معلمان درباره تعلیم و تربیت تدوین شده است. یادآور می شود که در این پرسشنامه پاسخ درست یا اشتباه وجود ندارد. بنابراین خواهشمند است صرفاً بر مبنای باور و عقیده شخصی خویش و صرفنظر از آنچه دیگران انتظار دارند به سوالات زیر پاسخ دهید.

سابقه تدریس:

میزان تحصیلات دانشگاهی:

در کدامیک از رشته های تحصیلی دوره متوسطه نظری تدریس می کنید؟

هیچ وقت تقریباًهیچ وقت به ندرت بیشترمواقع تقریبا همیشه همیشه