بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس خود – کارآمدی کودکان لد و ویلر

Efficacy for peer interaction scale Wheeler & Ladd – Childrens Self
خیلی آسان آسان سخت خیلی سخت