بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان

The Specific Interpersonal Trust Scale: Women
Cinthia Johnson – George& Walter Swap
چقدر قابل اعتماد هستید؟
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید. شخص معینی را در نظر بگیرید که اعتماد زیادی به او دارید، که او را با نام ... مشخص می کنیم. با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق یا مخالف هستید، توجه داشته باشید که نسخه های آزمون برای مردان و زنان متفاوت است.

1- کاملا مخالف 6- اندکی موافق
2- مخالف 7- تقریبا موافق
3- تقریبا مخالف 8- موافق
4- اندکی مخالف 9- کاملا موافق
5- نه مخالف و نه موافق
123456789