بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

Harters Classroom affect and motivational scale
پاسخ آزمونی ها در یک طیف 5 درجه ای لیکرت (1- هیچ وقت ، 5- تقریبا همیشه، ثبت می شود.)
هیچ وقتتقریبا همیشه