بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس اضطراب امتحان ساراسون

Test Anxiety Questionnair.By Sarason,F.j.
این تست به شما کمک می کند خود را بهتر بشناسید، از آن جایی که هیچ دو نفری شبیه به هم نیستند، پاسخ صحیح به سوالات، پاسخی است که از نظر شما صحیح است. شما به 25 سوال (عبارت) پاسخ خواهید داد. در مقابل هر سوال دو مربع کوچک در نظر گرفته شده است. با گذاشتن علامت ضربدر در یکی از مربع ها پاسخی که وضع شما را بهتر نشان می دهد، مشخص کنید. در پاسخ به سوالات به نکات زیر توجه کنید.
1- زمان پاسخگویی به سوالات محدود نیست، اما به سرعت پاسخ دهید و اولین پاسخی را که به نظرتان می رسد، انتخاب کنید و برای هر سوال وقت زیادی صرف نکنید.
2- هیچ کدام از سوالات را از قلم نیندازید و برای هر یک از سوالات یکی از دو پاسخ را انتخاب کنید.
3- پاسخ واقعی و صادقانه به سوالات به شما کمک می کند خود را بهتر بشناسید. مشخصات خود را در محل تعیین شده بنویسید و پاسخ به سوالات را شروع کنید.
درست غلط