بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

در زیر تعدادی گویه درباره سازمان شما مطرح شده است، هر کدام را که موافق هستید مشخص کنید.
موافقمخالف