بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

سیاه ها انگیزه ها- طبقه بندی مزلو

Maslows Motivations Invntory. By: Antony Grasha
به فعالیت هایی که در طول 2 یا 3 هفت گذشته به آن ها پرداخته اید فکر کنید . سپس فهرست نیازهایی که در ذیل آمده اند بررسی کنید. سپس مواردی را که احساس لازم است مقیاس زیر (میزان تلاش برای ارضا) و (میزان رضامندی) از ارضا را مشخص کنید.
1- نارضایتی بسیار 2- نارضایتی متوسط 3- طبیعی 4- رضایت متوسط 5- رضایت بسیار

نیازهای فیزیولژیک

تلاش برای ارضامیزان رضامندی

نیازهای ایمنی (امنیت و سلامت)

تلاش برای ارضامیزان رضامندی

نیازهای اجتماعی

تلاش برای ارضامیزان رضامندی