بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس

بلیخیرگاهی اوقات