بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

(ITC) پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

- آیا در دفتر خود به کامپیوتر دسترسی دارید؟

الف – نوع و میزان استفاده از کامپیوتر

کممتوسط زیاد زیاد

ب – استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

ج – نوع و میزان استفاده از اینترنت

کم متوسط زیاد خیلی زیاد

د – میزان استفاده از سرویس های اینترنتی

کممتوسط زیاد خیلی زیاد